Algemene voorwaarden Autobedrijf DN

Definities

 1. Autobedrijf DN: Autobedrijf DN, gevestigd te Swifterbant onder KvK nr. 77964926.
 2. Klant: degene met wie Autobedrijf DN een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Autobedrijf DN en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Autobedrijf DN.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Autobedrijf DN hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Autobedrijf DN hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Autobedrijf DN te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Autobedrijf DN niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Autobedrijf DN gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Autobedrijf DN. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Autobedrijf DN zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Autobedrijf DN op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Autobedrijf DN, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Autobedrijf DN te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Autobedrijf DN gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Autobedrijf DN roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Autobedrijf DN, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Koop = koop

Zodra de koopovereenkomst gesloten is, zit je er in principe aan vast. De koop is gesloten op het moment dat de koper het aanbod van de verkoper aanvaardt. Beide partijen moeten de gemaakte afspraken nakomen 

Geen bedenktijd

Bij de koop van roerende zaken zoals een auto, caravan of motor, etc. is er geen wettelijke bedenktijd. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Autobedrijf DN blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Autobedrijf DN op grond van wat voor met Autobedrijf DN gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Autobedrijf DN zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Autobedrijf DN een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Autobedrijf DN het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats bij Autobedrijf DN, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Autobedrijf DN het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Autobedrijf DN kan tegenwerpen.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Garantie

Autobedrijf DN biedt geen garantie voor de producten die zij leveren tenzij anders is afgesproken

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Autobedrijf DN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Autobedrijf DN zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Autobedrijf DN is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01 januari 2021.